Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Μάθετε πώς συνεισφέρουμε στο περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας, διαβάζοντας τις ετήσιες αναφορές της UNISON.

Μάθετε πώς συνεισφέρουμε στο περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας, διαβάζοντας τις ετήσιες αναφορές της UNISON.

Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση

Στη UNISON έχουμε κατανοήσει το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο από την λειτουργία μας και την παροχή υπηρεσιών στα έργα και έχουμε δεσμευτεί για την υιοθέτηση ενεργειών και πρακτικών οι οποίες μας καθιστούν αρωγούς στην συνολική προσπάθεια για την διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Όμιλος έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία παρακολουθεί, καταγράφει τα αποτελέσματα, θέτει στόχους και καθορίζει της ενέργειες σύμφωνα με την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ορίσει.

Ο Όμιλος λειτουργεί παράλληλα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και με τις νομοθετικές απαιτήσεις που είτε είναι ενημερωτικές είτε απαιτούν πλήρη συμμόρφωση.

Εφαρμόζουμε, με την δέσμευση της διοίκησης συστήματα ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης &ISO 50001 Ενεργειακής διαχείρισης, και ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις κανονιστικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής μας.

Ο Όμιλος UNISON έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερές μακροχρόνιες συνεργασίες, με υπεργολάβους και προμηθευτές οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση σε πληθώρα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήριων και οι οποίοι σε κάθε έργο που αναλαμβάνουν δεσμεύονται για την τήρηση των πολιτικών μας και των διαδικασιών μας.

Εφαρμόζονται διαδικασίες στην λειτουργία του Ομίλου και στα έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας,  την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών στο περιβάλλον, την υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης της ρύπανσης από υγρά απόβλητα και της εξοικονόμησης των πόρων.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου και πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με σεβασμό στην εταιρική ευθύνη που έχουμε απέναντι στην κοινωνία, οργανώνουμε δράσεις «υποστήριξης» ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, συνεισφέρουμε στην τοπική κοινωνία και στην μείωση της ανεργίας στα έργα εκτός Αθηνών που αναλαμβάνουμε και να συνεισφέρουμε στο προσωπικό μας ότι είναι απαραίτητο για την διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας. 

Ο Όμιλος UNISON είναι πιστοποιημένος  κατά ISO 26000: 2010 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  ISO 9001: 2015 Διαχείριση Ποιότητας, ISO 45001: 2018 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 41001: 2018 Facility Management System.

Έχοντας ηγετική θέση στον κλάδο του Facility Management, εφαρμόζουμε υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση με δικλείδες ασφαλείας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας σε όλες μας τις συνεργασίες και συναλλαγές δίδοντας έμφαση στην διαφάνεια της επιχειρησιακής μας συνέχειας και στην κανονιστική μας συμμόρφωση. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος με τα συστήματα ISO 22301: 2019 Επιχειρησιακής Συνέχειας  &  ISO 37001:2016 Κατά της διαφθοράς και της Δωροδοκίας.

Environment

Ο Όμιλος λειτουργεί παράλληλα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και με τις νομοθετικές απαιτήσεις που είτε είναι ενημερωτικές είτε απαιτούν πλήρη συμμόρφωση.

Εφαρμόζουμε, με την δέσμευση της διοίκησης συστήματα ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης &ISO 50001 Ενεργειακής διαχείρισης, και ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις κανονιστικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής μας.

Ο Όμιλος UNISON έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερές μακροχρόνιες συνεργασίες, με υπεργολάβους και προμηθευτές οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση σε πληθώρα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήριων και οι οποίοι σε κάθε έργο που αναλαμβάνουν δεσμεύονται για την τήρηση των πολιτικών μας και των διαδικασιών μας.

Εφαρμόζονται διαδικασίες στην λειτουργία του Ομίλου και στα έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας,  την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών στο περιβάλλον, την υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης της ρύπανσης από υγρά απόβλητα και της εξοικονόμησης των πόρων.

Social

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου και πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με σεβασμό στην εταιρική ευθύνη που έχουμε απέναντι στην κοινωνία, οργανώνουμε δράσεις «υποστήριξης» ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, συνεισφέρουμε στην τοπική κοινωνία και στην μείωση της ανεργίας στα έργα εκτός Αθηνών που αναλαμβάνουμε και να συνεισφέρουμε στο προσωπικό μας ότι είναι απαραίτητο για την διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας. 

Ο Όμιλος UNISON είναι πιστοποιημένος  κατά ISO 26000: 2010 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  ISO 9001: 2015 Διαχείριση Ποιότητας, ISO 45001: 2018 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 41001: 2018 Facility Management System.

Governance

Έχοντας ηγετική θέση στον κλάδο του Facility Management, εφαρμόζουμε υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση με δικλείδες ασφαλείας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας σε όλες μας τις συνεργασίες και συναλλαγές δίδοντας έμφαση στην διαφάνεια της επιχειρησιακής μας συνέχειας και στην κανονιστική μας συμμόρφωση. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος με τα συστήματα ISO 22301: 2019 Επιχειρησιακής Συνέχειας  &  ISO 37001:2016 Κατά της διαφθοράς και της Δωροδοκίας.

Το περιβάλλον μας

Ο Όμιλος λειτουργεί παράλληλα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και με τις νομοθετικές απαιτήσεις που είτε είναι ενημερωτικές είτε απαιτούν πλήρη συμμόρφωση.

Εφαρμόζουμε, με την δέσμευση της διοίκησης συστήματα ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & ISO 50001 Ενεργειακής διαχείρισης, και ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις κανονιστικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής μας.

Ο Όμιλος UNISON έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερές μακροχρόνιες συνεργασίες, με υπεργολάβους και προμηθευτές οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση σε πληθώρα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήριων και οι οποίοι σε κάθε έργο που αναλαμβάνουν δεσμεύονται για την τήρηση των πολιτικών μας και των διαδικασιών μας.

Εφαρμόζονται διαδικασίες στην λειτουργία του Ομίλου και στα έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών στο περιβάλλον, την υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης της ρύπανσης από υγρά απόβλητα και της εξοικονόμησης των πόρων.

Το περιβάλλον μας

Ο Όμιλος λειτουργεί παράλληλα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και με τις νομοθετικές απαιτήσεις που είτε είναι ενημερωτικές είτε απαιτούν πλήρη συμμόρφωση.

Εφαρμόζουμε, με την δέσμευση της διοίκησης συστήματα ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & ISO 50001 Ενεργειακής διαχείρισης, και ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις κανονιστικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής μας.

Ο Όμιλος UNISON έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερές μακροχρόνιες συνεργασίες, με υπεργολάβους και προμηθευτές οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση σε πληθώρα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήριων και οι οποίοι σε κάθε έργο που αναλαμβάνουν δεσμεύονται για την τήρηση των πολιτικών μας και των διαδικασιών μας.

Εφαρμόζονται διαδικασίες στην λειτουργία του Ομίλου και στα έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών στο περιβάλλον, την υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης της ρύπανσης από υγρά απόβλητα και της εξοικονόμησης των πόρων.

Με σεβασμό για τον άνθρωπο

Στη UNISON πιστεύουμε πως η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν απεικονίζεται μόνο στους αριθμούς και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Για εμάς, ο σημαντικότερος δείκτης είναι η αναγνώριση της ειλικρίνειας και του σεβασμού που διέπουν την αλληλεπίδρασή μας με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η εταιρεία μας απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, προερχόμενους από περισσότερες από 30 χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας μας και γι’ αυτό φροντίζουμε καθημερινά για τη δίκαιη και ίση μεταχείρισή τους ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, θρησκεία, ηλικία, γλώσσα κλπ.

Γνωρίζουμε καλά πως η απόδοση της εταιρείας μας εξαρτάται από την απόδοση των ανθρώπων που συγκροτούν τη δύναμή της. Γι’ αυτό παρέχουμε σε όλους ένα φιλικό και εποικοδομητικό εργασιακό περιβάλλον, διαρκή εκπαίδευση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και επιπλέον κίνητρα για να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Αναγνωρίζοντας και προασπίζοντας το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε έναν ασφαλή και υγειονομικά άρτιο χώρο εργασίας, φροντίζουμε να εφαρμόζουμε πιστά τα πιο αυστηρά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Παρέχουμε έτσι τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες εργασίας με σεβασμό στους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Αθήνα
Αγίου Λουκά & Ικάρου 1,
190 02 Παιανία
Τ. +30 2130 113 300
F. +30 2130 113 301

Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87,
570 01 Πυλαία
Τ. +30 2310 026 500
F. +30 2310 334 728

info@unison.gr