Προσωπικά δεδομένα

Η Πολιτική της UNISON για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ι. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H UNISON Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 194, με ΑΦΜ 094081864, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000310001000, ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της, των πελατών της φυσικών προσώπων (υφιστάμενων και μελλοντικών), των προμηθευτών της φυσικών προσώπων (υφιστάμενων και μελλοντικών), των υπεργολάβων της, των εργαζομένων της και κάθε άλλου φυσικού υπό οποιαδήποτε ιδιότητα προσώπου στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της σε πελάτες και άσκησης των δραστηριοτήτων της. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός»), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την 25η -05- 2018, και με την κείμενη εθνική νομοθεσία, ιδίως δε με το νόμο 4624/2019. Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας που επιδιώκει με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο, λαμβάνοντας κάθε μέτρο ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη. Το παρόν κείμενο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής της εταιρείας για τα προσωπικά δεδομένα.

ΙΙ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία, δηλαδή η εταιρεία με την επωνυμία UNISON Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 194, με ΑΦΜ 094081864, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000310001000, τηλ. επικοινωνίας 2130113300. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ήτοι τον κ. Διονύσιο Κοκκαλιάρη, στο τηλέφωνο 2130113368 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@unison.gr.

ΙΙI. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας μάς έχετε γνωστοποιήσει ή πρόκειται να μας γνωστοποιήσετε ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε οι ίδιοι στην Εταιρεία πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συλλέγονται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, κατά την αποστολή μηνύματος από εσάς προς την Εταιρεία. Επίσης, το προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από e-mail που οι ίδιοι αποστέλλετε στην Εταιρεία.

ΙV. Ποια δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα που τυχόν εισάγει ο χρήστης, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπως το όνομα, επώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση. Επιπλέον, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει χορηγήσει το υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εταιρεία, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ανά περίπτωση, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ιατρικά δεδομένα, αντίγραφα ποινικού μητρώου, ΑΔΤ, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, e-mail, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, οικογενειακή κατάσταση, φύλο.

  1. V. Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:

  • Για την εύρυθμη λειτουργία της εργασιακής σας σχέσης με την Εταιρεία.
  • Για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στους πελάτες της.
  • Για την σύναψη και την εκπλήρωση συμβάσεων της Εταιρείας με τους προμηθευτές, εργαζομένους και πελάτες της.
  • Για την αξιολόγηση αιτημάτων σας για συνεργασία με την Εταιρεία.
  • Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της (φορολογικές, ασφαλιστικές, κανονιστικές κλπ.), όπως η διαβίβαση δεδομένων σε αρμόδιες φορολογικές, ελεγκτικές και εποπτικές αρχές.
  • Για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

VΙ. Νομική βάση επεξεργασίας

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων είναι μία από τις ακόλουθες:

(α) η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή για την εκτέλεσης αυτής, όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, (

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας,

(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

VIΙ. Αποδέκτες των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας

Η Εταιρεία υποχρεούται ή, ανά περίπτωση δύναται, να ανακοινώνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, όπως:

(α) σε υπαλλήλους των επιχειρηματικών και λειτουργικών της μονάδων, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους,

(β) σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας, όπως, μεταξύ άλλων: – σε εταιρείες προμήθειας, ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο (π.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους/cloud providers), – σε εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, – σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, – σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα διαμεσολάβησης, ειδικούς πραγματογνώμονες, – σε λογιστές ή/και εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογιστηρίου,

(γ) σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,

(δ) σε πελάτες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας προς αυτούς,

(ε) σε ασφαλιστικές εταιρείες,

(στ) σε τραπεζικά ιδρύματα, (ζ) σε προμηθευτές της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάθεσης από την Εταιρεία της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου (Εργαζομένου/Πελάτη/Προμηθευτή/Υπεργολάβου) σε τρίτους, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, αυτοί οφείλουν να ενεργούν και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της Εταιρείας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

VIII. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάποιου υποκειμένου δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σ’ αυτήν προτού ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον συντρέχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

  1. IX. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία ποικίλει ανάλογα με το είδος των δεδομένων, τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, τη νομική βάση επεξεργασίας και τις έννομες υποχρεώσεις με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η Εταιρεία. Σε περιπτώσεις που το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή/και προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Εάν μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίλυση της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων. Σε περίπτωση αποστολής βιογραφικών στην Εταιρεία, τα βιογραφικά θα τηρούνται για 1 έτος από την λήψη τους (εφόσον δεν συναφθεί σύμβαση μεταξύ του υποψηφίου και της Εταιρείας).

  1. X. Σεβασμός και άσκηση δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι τα εξής:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης:

Δικαίωμα προς ενημέρωση εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και ποια είναι αυτά, ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας και ποιοι οι αποδέκτες τους/κατηγορίες αποδεκτών.

(β) Δικαίωμα διόρθωσης:

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ανακριβών και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

(γ) Δικαίωμα διαγραφής:

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

(ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Δικαίωμα προς εναντίωση ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν αυτό βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε) ή στ) του Γενικού Κανονισμού, και το οποίο θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει ότι υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων.

(στ) Δικαίωμα στη φορητότητα:

Δικαίωμα του υποκειμένου να λάβει δεδομένα που έχει δώσει με τη συγκατάθεσή του ή τα οποία ήταν αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσει την απευθείας διαβίβασή τους από την Εταιρεία σε άλλον αντίστοιχο πάροχο εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και χωρίς χρέωση. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, εφόσον η διακράτησή τους είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της ή την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.

(ζ) Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@unison.gr. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας κατά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά εξήντα (60) ημέρες εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το συνολικό αριθμό των αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώστε για την παράταση εντός (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων υποκειμένων των δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους παρέχει το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ.: +30- 210 6475600, ιστοσελίδα: www.dpa.gr, e-mail: contact@dpa.gr ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διατηρείται το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ως άνω Αρχή, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία τους γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

  1. XI. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση

Η Εταιρεία ενδέχεται να αναθεωρεί, συμπληρώνει ή /και τροποποιεί την παρούσα πολιτική στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.www.unison.gr και θα είναι διαθέσιμη και στην έδρα της Εταιρείας.

Αθήνα
Αγίου Λουκά & Ικάρου 1,
190 02 Παιανία
Τ. +30 2130 113 300
F. +30 2130 113 301

Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87,
570 01 Πυλαία
Τ. +30 2310 026 500
F. +30 2310 334 728

info@unison.gr