Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ISS Facility Services Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών ISS Integrated Facility Management Α.Ε. και ISS Human Resources A.E. (εφεξής Όμιλος ISS Ελλάδος) καλύπτει το σύνολο του έτους 2020, από 01.01.2020 έως και 31.12.2020.

Για τη δημιουργία του Απολογισμού έχουν ληφθεί υπόψη οι γενικές κατευθύνσεις των προτύπων Global Reporting Initiative (GRI), ακολουθώντας πιστά σχετικά πρότυπα και Αρχές.

Απολογισμός ΕΚΕ 220