Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα και εξειδίκευση στους τομείς:

  1. Προσωρινής Απασχόλησης (Temporary Staffing Services): Αναλαμβάνουμε την Εύρεση, Πρόσληψη και Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού Προσωρινής Απασχόλησης για χρονική περίοδο από 1 ημέρα έως και 36 μήνες.
  2. Εύρεσης & Αξιολόγησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Permanent Placement Services): Διαμεσολαβούμε για την πλήρωση θέσεων μόνιμης απασχόλησης και κάθε ιεραρχικής βαθμίδας.
  3. Διαχείρισης μισθοδοσίας (Payroll Services): Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών σε θέματα προσλήψεων, διαχείρισης της μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας.
  4. Συλλογής, Διαχείρισης και Κατηγοριοποίησης Βιογραφικών (CV Database) : Διαθέτουμε μία οργανωμένη και εμπλουτισμένη βάση βιογραφικών μέσω της οποίας αντλούμε το κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό με βάση τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του υποψηφίου που έχει ορίσει ο πελάτης μας.
  5. Εκπαίδευσης Προσωπικού (Training Services): Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, παρέχοντας οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας.
  6. Επανατοποθέτησης Προσωπικού (Outplacement Services): Αναλαμβάνουμε την επαγγελματική επανατοποθέτηση προσωπικού με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, μέσω συμβουλευτικής καριέρας και διαπροσωπικών συνεντεύξεων.