Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H UNISON, ως ένας από τους μεγαλύτερους και υπεύθυνους εργοδότες στην Ελλάδα, απασχολεί περισσότερους από 2.600 εργαζόμενους σε όλη την χώρα. Η UNISON – μέσω των λειτουργιών της – επηρεάζει αντίστοιχα ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο σε τοπικό επίπεδο. Λειτρουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν άξονες αειφόρου ανάπτυξης. Στα πλαίσια των λειτουργιών της, βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί και το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συσχετισμό πάντα με το σύνολο των ενεργειών που την προάγουν.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες δίκαιης και ίσης μεταχείρισης εργαζομένων με γνώμονα, αφενός την Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και αφετέρου την πιστή εφαρμογή και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικά σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις (τόσο προς τους εργαζομένους όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία) σχετικά με το περιβάλλον και τον πλανήτη.

Στη UNISON, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της πορείας της και αποτελεί όχι μόνο το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και δέσμευση για ενέργειες που θα οδηγήσουν σε επιχειρηματική ευημερία και αριστεία.

 

Οι άνθρωποί μας

Στη UNISON πιστεύουμε πως μια πετυχημένη εταιρική πορεία δεν απεικονίζεται μόνον σε αριθμούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους πελάτες και κατά συνέπεια προς το κοινωνικό σύνολο.

Βάσει αυτού, η UNISON αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας και γι’ αυτόν το λόγο – τηρώντας έναν βασικό κώδικα δεοντολογίας – αποσκοπούμε στη δίκαιη και ίση μεταχείριση όλου του προσωπικού ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, γλώσσας κ.α.

Παράλληλα, επειδή στη UNISON γνωρίζουμε πως η σωστή διαχείριση και μεταχείριση του προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντική για την άμεση και ουσιαστική παροχή των υπηρεσιών μας, προσφέρουμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, την ανάλογη εκπαίδευση καθώς και την παροχή κινήτρων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη UNISON πρεσβεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων συμβάλλοντας στη δημιουργία άριστων συνθηκών εργασίας με τα απαραίτητα πρότυπα υγείας και ασφάλειας και σεβόμενοι πάντα και τον ίδιο τον εργαζόμενο και το περιβάλλον.

 

Το περιβάλλον μας

Η UNISON, ως κοινωνικά υπεύθυνος εργοδότης και σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχει στην παγκόσμια κινητοποίηση για την προστασία του πλανήτη μας προσθέτοντας στις αξίες της την δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής της επίδοσης. Βάσει αυτού, έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών τόσο στην εσωτερική μας λειτουργία όσο και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Αρωγός στην προσπάθεια είναι όλο το προσωπικό μας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.