Το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού της UNISON αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρακάτω δεσμεύσεών μας, και με γνώμονα την φιλοσοφία, το όραμα και τις αξίες της UNISON, συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση και ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την διασφάλιση των υφιστάμενων πολιτικών σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την λειτουργία της Εταιρίας.

Πολιτική Covid-Shield

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα πρόληψης έναντι του COVID-19, τηρώντας την τρέχουσα νομοθεσία και παρέχοντας επαρκείς πόρους, εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των μερών, με απώτερο σκοπό την προστασία του Εργαζομένου, του Πελάτη, του εκάστοτε Ενδιαφερόμενου Μέρους και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Διοίκηση της UNISON δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά και να παρέχει ό,τι είναι σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της UNISON ορίζει τις βασικές αρχές που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες της UNISON και κατευθύνει τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων.

Οι αρχές αφορούν τους εξής τομείς:

 1. Ατομική συμπεριφορά των εργαζομένων
 2. Καταπολέμηση της διαφθοράς και  δωροδοκίας
 3. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού
 4. Σχέσεις με επιχειρηματικούς εταίρους
 5. Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας
 6. Επιχειρησιακή Ηθική και ακεραιότητα
 7. Εταιρική Ευθύνη

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της UNISON υποστηρίζει τις αξίες της UNISON και συμπληρώνεται από τις πολιτικές, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες της UNISON.

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της UNISON παραλαμβάνεται κατά την πρόσληψη από τον κάθε Εργαζόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να τηρεί τις βασικές αρχές σε κάθε τομέα της απασχόλησης του στη UNISON.

Ατομική συμπεριφορά των εργαζομένων

 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο και να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία.
 • H UNISON ζητά από τους εργαζομένους της να συμπεριφέρονται πάντα σύμφωνα µε τις Αξίες της UNISON:
 • Ειλικρίνεια
 • Επιχειρηματικό Πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και
 • Ποιότητα
 • Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται νομοθεσία ή κανονισμοί που να διέπουν την ατομική συμπεριφορά, κάθε εργαζόμενος πρέπει να συμπεριφέρεται µε βάση την ορθή κρίση του και επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή και σε περίπτωση αμφιβολίας να ρωτά τον προϊστάμενό του.
 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση µε το συμφέρον της Unison και υποχρεούνται να αποκαλύπτουν δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων στον προϊστάμενό τους
 • Η συμπεριφορά μας απέναντι σε συναδέλφους, πελάτες και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό και την εντιμότητα
 • Η UNISON απαγορεύει αυστηρά τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης
 • Οι εργαζόμενοι της UNISON δεν εκτελούν ποτέ τα καθήκοντά τους υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών
 • Σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες για κάποιο ζήτημα, οι εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται σε κάποιον προϊστάμενο ή σε άλλο αρμόδιο μέλος του προσωπικού

Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

 • Η UNISON αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς και δωροδοκίας και δεσμεύεται για την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών
 • Η UNISON ανταγωνίζεται επιχειρηματικά µε δίκαιους όρους και µόνο βάσει των υπηρεσιών που προσφέρει
 • Ανεξάρτητα από την τοπική πρακτική, οποιαδήποτε προσωπική πληρωμή, προμήθεια ή δωροδοκία μεταξύ της UNISON και πελατών, προμηθευτών ή δημοσίων υπαλλήλων απαγορεύεται αυστηρά
 • Απαγορεύεται η αποδοχή δώρων ή άλλων δωρεάν παροχών από επιχειρηματικούς εταίρους, εκτός και αν είθισται στο συγκεκριμένο περιβάλλον και είναι ευτελούς αξίας και εξυπηρετεί έναν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό

 

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Ανταγωνισμού

 • Η συμμόρφωση µε όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών πρακτικών της UNISON
 • Η UNISON δεν προβαίνει σε καθορισμό τιμών, διανομή υπηρεσιών ή καταμερισμό της αγοράς µε ανταγωνιστές
 • Η UNISON δεν προβαίνει σε συνεννόηση µε τους ανταγωνιστές για την υποβολή προσφορών
 • Η UNISON δεν κοινοποιεί πληροφορίες ούτε συζητά µε τους ανταγωνιστές σχετικά µε θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό (όπως οι τιμές, οι εκπτώσεις, τα µπόνους, οι όροι πωλήσεων κ.λπ.)

 

Σχέσεις με επιχειρηματικούς εταίρους

 • Η UNISON διασφαλίζει ότι οι προμηθευτές της γνωρίζουν τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας για Προμηθευτές της UNISON και ότι οι πελάτες και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι της γνωρίζουν τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της UNISON
 • Οι υπηρεσίες που παρέχει η UNISON πληρούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που ισχύουν στις εγκαταστάσεις του πελάτη
 • Η ιδιωτικότητα των πελατών διαφυλάσσεται και τα προσωπικά δεδομένα των ιδίων και του προσωπικού τους προστατεύονται
 • Η διαχείριση των παραπόνων των πελατών πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο και τα παράπονα θεωρούνται πολύτιμη συνεισφορά για τη διασφάλιση ενός ολοένα υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών

 

Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

 • Η UNISON εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων προτύπων υγείας και ασφάλειας
 • Η UNISON δεν ανέχεται κανενός είδους διακρίσεις εναντίον των εργαζομένων της αναφορικά με την απασχόληση. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση
 • Η UNISON σέβεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σύστασης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ενώσεις
 • Η UNISON δεν χρησιμοποιεί καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία
 • Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, η UNISON δεν απασχολεί ανηλίκους
 • Η UNISON προσφέρει αποδοχές που συμμορφώνονται, κατ’ ελάχιστο, με την κείμενη νομοθεσία
 • Η UNISON υποστηρίζει τη θέσπιση και προστασία κατώτατου μισθού
 • Η UNISON προσφέρει στους εργαζομένους της ευκαιρίες κατάρτισης συναφείς με τα καθήκοντά τους
 • Η UNISON σέβεται την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα

Επιχειρησιακή Ηθική και Ακεραιότητα

Η UNISON δεσμεύεται να προστατεύει και να προωθεί τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, σεβόμενη την διαφορετικότητα της Κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και την εξασφάλιση της εργασίας των επόμενων γενεών.

Ως αποτέλεσμα, η UNISON υιοθετεί τα ακόλουθα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Κοινωνικές Αρχές:

 • Υγεία και Ασφάλεια: η UNISON δεσμεύεται να παράσχει σωστές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την Υγεία και την Ασφάλεια αυτών και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας
 • Σεβασμός της διαφορετικότητας: η UNISON δεσμεύεται να προστατεύει και να προωθεί τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, σεβόμενη την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, φυλετική, νομοθετική ή όποια άλλη διαφορετικότητα.
 • Ελευθερία του Συνέρχεσθαι και του Συνεταιρίζεσθαι: Η UNISON αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας και τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου με τους νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων και με στόχο το αμοιβαίο όφελος και εμπιστοσύνη.
 • Καταναγκαστική Εργασία, διακίνηση ανθρώπων και δουλεία: H UNISON δεν έχει καμία ανοχή και απαγορεύει κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, διακίνησης ανθρώπων και δουλείας.
 • Παιδική εργασία: η UNISON συμβάλλει στην προσπάθεια κατάργησης της παιδικής εργασίας και δεν απασχολεί παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 18 ετών, σεβόμενη την Ελληνική Νομοθεσία.
 • Ευπαθείς Ομάδες και Παιδιά: η UNISON δεσμεύεται για την προστασία των Ευπαθών Ομάδων και των παιδιών, όταν παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο με αυτόν που παρέχεται η υπηρεσία της (νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, κλινικές ψυχικής υγείας). Ως Ευπαθείς Ομάδες νοούνται εκείνες που λόγω ηλικίας και σωματικής ή ψυχολογικής κατάστασης αδυνατούν να προστατέψουν τον εαυτό τους.
 • Διάκριση στον χώρο εργασίας: η UNISON απορρίπτει κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το φύλο, την φυλή, την κουλτούρα, την θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία και τις σωματικές, πνευματικές και επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων.
 • Καθολικός σεβασμός: η UNISON δεσμεύεται να αντιμετωπίζει όλους τους εργαζομένους της με σεβασμό και απαγορεύει ρητά την χρήση σωματικής, ψυχολογικής ή λεκτικής βίας και κάθε μορφής τιμωρίας και παρενόχλησης.
 • Αμοιβή: H UNISON δεσμεύεται στην έγκαιρη και έγκυρη παροχή αμοιβής σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια που προβλέπονται στην Εθνική Νομοθεσία και εγγυάται την τήρηση του νόμου όσον αφορά τα ωράρια εργασίας, την κανονική άδεια με αποδοχές και γενικότερα την εργατική νομοθεσία.
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Εκπαίδευση: η UNISON υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της, προκειμένου να πετυχαίνει τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και την υψηλή απόδοση του προσωπικού της. Ταυτόχρονα, προτρέπει και ενθαρρύνει την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων για διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους.
 • Προστασία Περιβάλλοντος: η UNISON δεσμεύεται, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Εταιρική Ευθύνη

 • Η UNISON σέβεται το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και έχει δεσμευτεί να τηρεί τις δέκα αρχές του
 • Η UNISON σέβεται, υποστηρίζει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις Θεμελιώδεις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
 • Η UNISON λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης
 • Η UNISON έχει δεσμευτεί να μειώνει συνεχώς τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της για το περιβάλλον
 • Η UNISON εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται
 • Οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές δεσμεύσεις της UNISON πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις συναλλαγές της με πελάτες, υπαλλήλους, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Συμμόρφωση

Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας και να ζητούν καθοδήγηση από τον/την Προϊστάμενο/η τους και την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Σε οποιαδήποτε στιγμή αμφιβολίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας.

Πιθανή παραβίαση του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας ή μη συμμόρφωση με αυτήν, ενεργοποιεί την Πειθαρχική Διαδικασία όπως αυτή αναφέρεται στον Κανονισμό Εργασίας.

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού ως μέλος της Ανώτατης Διοίκησης είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, την εκπαίδευση των Εργαζομένων και τη συμμόρφωση τους με τον παρόντα Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας.

Για παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές των συστημάτων ISO, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: athina.kormali@unison.gr