Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστού ιατρείου στην Γλυφάδα:

 

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Περιοχή: Γλυφάδα

(Κωδικός Θέσης: ΥΓΥ:2022)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εταιρικής αλληλογραφίας
 • Διαπροσωπική εξυπηρέτηση πελατών
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και ιατρούς
 • Διαχείριση αρχείων ασθενών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων
 • Επικοινωνία των νέων πακέτων και προϊόντων σε υπάρχων και δυνητικό πελατολόγιο
 • Συντονισμός ροής ιατρείου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άριστη γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις Microsoft Office, Η/Υ, Internet browsers και smartphones
 • Προϋπηρεσία σε ιατρείο ή συγκεκριμένα σε ιατρείο Αισθητικής Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής
 • Δυνατότητα χειρισμού απρόβλεπτων καταστάσεων με ελιγμό και διπλωματική συμπεριφορά
 • Εμπειρία σε προγράμματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (π.χ. My Medical) θα προσμετρηθεί
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση αορίστου χρόνου και ασφάλιση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Επαγγελματική εξέλιξη και bonus
 • Εκπαίδευση από την επιστημονική υπεύθυνη του τμήματος

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a medical office in Glyfada:

 

Secretarial Support Officer

Area: Glyfada

(Position Code: SSO: 2022)

 

Key responsibilities:

 • Corporate mail management
 • Interpersonal customer service
 • Communication with customers, suppliers and doctors
 • Patient file management
 • Call center management and communication through social networks
 • Communication of new packages and products to existing and potential customers
 • Clinic coordination

Candidate profile:

 • Excellent knowledge of Greek & English language
 • Excellent knowledge of Microsoft Office, PCs, browsers and smartphones
 • Previous secretarial experience in Medical offices, Aesthetic Dermatology clinics or Plastic Surgery clinics
 • Ability to handle unforeseen situations
 • Experience in electronic archiving programs (e.g. My Medical) will be counted
 • Teamwork
 • Professional appearance
 • Communication skills

 The company offers:

 • Full time job and Insurance
 • Competitive salary package
 • Professional development and bonus
 • Training by the scientific manager of the department
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.