Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό βιομηχανίας στον Βοιωτίας:

 

Τεχνίτη Μηχανολογικής Συντήρησης

Περιοχή: Θίσβη Βοιωτίας

(Κωδικός Θέσης: ΤΕΧΜΗ:2022)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση ημερήσιου προγράμματος προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης
 • Επισκευή στο πάγκο προ συναρμολογημένων μονάδων (π.χ. αντλίες, βαλβίδες, βάνες, υδραυλικούς κινητήρες)
 • Επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού με χρήση απλών εργαλείων χειρός (τροχοί, τριβείο, δράπανο)
 • Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού
 • Συμμετοχή στις εργασίες προληπτικής συντήρησης, επισκευών, βελτιώσεων και τροποποιήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρησιμοποίηση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας
 • Καταγραφή αναφορών στις επιβεβαιώσεις εντολών εργασίας σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών και την κατάσταση του εξοπλισμού
 • Καταγραφή ανάλωσης ανταλλακτικών σε αντίστοιχες εντολές εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή Μέσης Τεχνικής Σχολής (μηχανολογικής κατεύθυνσης)
 • Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε βιομηχανικές μονάδες
 • Άδεια – Αναγγελία Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων
 • Βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με Π.Δ. 115/2012
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία) και Η/Υ (MS Office)
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών
 • Δυνατότητα εργασίας σε ύψος
 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, καλή επικοινωνία και όρεξη να εργαστεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα Ασφάλειας & Ζωής
 • Πριμ Απόδοσης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχής εκπαίδευση
 • Μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση στην εργασία

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.