Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας καπνικών στον Ασπρόπυργο:

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Περιοχή: Ασπρόπυργος

(Κωδικός Θέσης:ΤΕ/ΠΑΠ-22)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Επιδιόρθωση τεχνικών βλαβών
 • Οικοδομικές εργασίες
 • Ξυλουργικές εργασίες
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Συντήρηση πορτών και παραθύρων
 • Έλεγχος κτιρίων και εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό προβλημάτων
 • Επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών μονάδων εξοπλισμού και κατασκευών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Γνώση επίλυσης βλαβών
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων
 • Ευελιξία σε βάρδιες
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client (tobacco company) in Aspropyrgos:

 

HANDYMEN

Location: Aspropyrgos

(Position Code: HA/PAP-22)

 

Key Responsibilities:

 • Repair of technical faults
 • Buildings mainenance works
 • Carpentry works
 • Buildings painter works
 • Maintenance of doors and windows
 • Troubleshooting upon buildings inspection
 • Repair or replacement of defective equipment units

Candidate profile:

 • Problem solving capabilities
 • Knowledge of general construction works
 • Shift flexibility
 • Professionalism
 • Teamwork skills

The company offers:

 • Immediate employment
 • Continuous training
 • Excellent working environment
 • Development perspectives
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.