Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό βιομηχανίας στην Βοιωτία:

 

Τεχνικό Ηλεκτρολογικής Συντήρησης & Αυτοματισμού

Περιοχή: Θίσβη Βοιωτίας

(Κωδικός Θέσης: ΤΕΧΑΥΤ:2022)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εφαρμόζει τις προγραμματισμένες επεμβατικές εργασίες της ηλεκτρολογικής συντήρησης σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου Μηχανικού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Αυτοματισμών και Οργάνων
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και ελέγχει την ορθή και ασφαλή απομόνωση εργοστασιακού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασίας, την οποία και εκτελεί
 • Ελέγχει και επιβλέπει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών από αντίστοιχους εργολάβους
 • Αναγνωρίζει βλάβες, τεχνικά προβλήματα και τα αντιμετωπίζει
 • Ενημερώνει τις εντολές συντήρησης μέσω SAP-PM, με εργατοώρες, ευρήματα και ενέργειες που ολοκληρώθηκαν
 • Ελέγχει τα αποθέματα ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και προτείνει την προμήθεια τους
 • Αποκαθιστά τον εξοπλισμό, έτοιμο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας και ενημερώνει την ιεραρχία και το σχετικό προσωπικό βάρδιας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Αυτοματιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συστήματα, σύγχρονες και ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτρονικά ισχύος, συστήματα αυτομάτου ελέγχου (PLC, SCADA), στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στην εγκατάσταση και στον έλεγχο οργάνων, στον εντοπισμός και στην διόρθωση σφαλμάτων
 • Βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με Π.Δ. 108/2013
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου και άριστη γνώση Η/Υ
 • Η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα Ασφάλειας & Ζωής
 • Πριμ Απόδοσης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχής εκπαίδευση
 • Μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση στην εργασία

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.