Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας καπνικών στον Ασπρόπυργο:

 

OPERATIONS SUPPORT

Περιοχή: Ασπρόπυργος

(Κωδικός Θέσης:OP/ΠΑΠ-22)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διοικητική υποστήριξη εργασιών έργου
 • Καθημερινή επικοινωνία με τα εσωτερικά τμήματα της UNISON
 • Καταγραφή και παρακολούθηση του αρχείου συμβάσεων και προσφορών
 • Αρχειοθέτηση hard copy και ψηφιακού αρχείου
 • Συμμετοχή στην τιμολόγηση
 • Τήρηση διαδικασιών και προτύπων ISO

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εμπειρία 1-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Τελειόφοιτος/η ή Απόφοιτος/η εκπαιδευτικής δομής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κτλ) με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Marketing και συναφών αντικειμένων, θα εκτιμηθεί
 • Γνώση Η/Υ & Excel
 • Γνώση Αγγλικών
 • Επικοινωνία
 • Οργανωτικότητα
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client (tobacco company) in Aspropyrgos:

 

OPERATIONS SUPPORT

Location: Aspropyrgos

(Position Code: OP/PAP-22)

 

Key Responsibilities:

 • Administrative support of various projects
 • Daily communication with UNISON internal departments
 • Record and monitoring of contract files and offers
 • Filing
 • Participation in invoicing process
 • Follow-up to ISO procedures and standards

Candidate profile:

 • 1-4 years of experience in a relevant position
 • University undergraduate or Graduate (AEI / TEI etc) in the field of Business Administration, Finance, Marketing and related subjects, will be appreciated
 • PC & Excel skills
 • Knowledge of English
 • Communication skills
 • Organizational skills
 • Teamwork skills
 • Ability to collect and process data

The company offers:

 • Immediate employment
 • Continuing training
 • Excellent working environment
 • Development perspectives
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.