Ο Όμιλος UNISON, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητά έναν/μία Μηχανικό Υποστήριξης Κατασκευαστικών Έργων.

Η εν λόγω θέση θα έχει έδρα στην τοποθεσία του Πελάτη μας (βιομηχανία) στον Ασπρόπυργο.

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Συλλογή συμβάσεων επιμέρους εργολάβων και αρχειοθέτηση
 • Συνεργασία με Project Engineer και εργολάβους, για σύνταξη φακέλου παράδοσης έργου μαζί με τα as built
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας προμηθειών υλικών
 • Επικαιροποίηση κοστολογίου έργου
 • Εκτέλεση ποιοτικών επιμετρήσεων και πιστοποίηση εργασιών
 • Συμφωνία ποσοτήτων με εργολάβους και παραλαβή τιμολογίων εργολάβων σε συνεργασία με το λογιστήριο
 • Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας
 • Σύνταξη προσφορών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 5 ετών ως back office σε τεχνικές εταιρείες
 • Άριστη γνώση AutoCAD
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.