Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στον Ασπρόπυργο:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Περιοχή: Ασπρόπυργος

(Κωδικός Θέσης:ΗΛ/ΠΑΠ-22)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Κάτοχος Άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου
 • Ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Βεβαίωση αναγγελίας βάσει του ΠΔ 108/2013
 • Γνώση επίλυσης βλαβών
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων
 • Ευελιξία σε βάρδιες
 • Επιθυμητή γνώση Αγγλικών
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.