Η UNISON Facility Services A.E., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Περιοχή: Αθήνα

(Κωδικός Θέσης: FS-2023-EL)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

Έλεγχος, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε νοσοκομείο

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ή ισότιμης Τεχνικής Σχολής
 • Κάτοχος Άδειας Ηλεκτρολόγου
 • Ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, σε εταιρεία συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Βεβαίωση αναγγελίας βάσει του ΠΔ 108/2013
 • Γνώση επίλυσης βλαβών

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.