Ο Όμιλος UNISON, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητά έναν/μία Εργοδηγό.

Η εν λόγω θέση θα έχει έδρα στην τοποθεσία του Πελάτη μας (βιομηχανία) στον Ασπρόπυργο.

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση ομάδων τεχνιτών ανά ημέρα και εργασία
 • Ευχέρεια στην Αναγνώριση σχεδίων
 • Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
 • Άμεση και συνεχής συνεργασία με τον μηχανικό Πεδίου και τον μηχανικό υποστήριξης του έργου
 • Καθημερινή συνεργασία με τους εργολάβους, τους αρχιτεχνίτες και τον safety engineer

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας ή ισότιμης σχολής πχ ΚΑΤΕΕ (Δομικών έργων, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Τοπογράφος)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 10 ετών σε έργα κατασκευών υποδομών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα και στην ασφάλεια των εργαζομένων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.