Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του Ομίλου UNISON, αναζητούμε να εντάξουμε στην ομάδα μας έναν/μία Επόπτη Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

 

Περιγραφή Θέσης

 • Παρακολούθηση και εκτέλεση των συμφωνημένων όρων των συμβολαίων των Πελατών
 • Λειτουργία ως σημείο επαφής του Πελάτη με σκοπό την ολοκλήρωσης των καθημερινών εργασιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων
 • Καθημερινή επικοινωνία με τον Πελάτη και διερεύνηση των αναγκών του με σκοπό την εξεύρεση νέων ευκαιριών πρότασης λύσεων
 • Παροχή διορθωτικών ενεργειών και καινοτόμων λύσεων όπου χρειάζεται , με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
 • Εύρεση και διαχείριση της Ομάδας του και ανάθεση των καθηκόντων και των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας του για τον ορθό και ασφαλή τρόπο εργασίας
 • Παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού και συνεργασία με το Τμήμα Μισθοδοσίας για παροχή μηνιαίων στοιχείων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής χρήσης και κατανάλωσης εξοπλισμού και υλικών και συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για παραγγελίες
 • Διαχείριση επισκέψεων Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας μέσω ΕΞΥΠΠ, παρακολούθηση παρατηρήσεων στο Βιβλίο και επικοινωνία προς την εταιρεία
 • Παραγωγή αποτελεσματικών αναφορών σε συνεργασία με την κεντρική ομάδα
 • Τήρηση διαδικασιών και εντύπων, όπως αυτά προβλέπονται από τα συστήματα ISO της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε θέση Συντονιστή Ομάδας, Εργοδηγού Βιομηχανίας ή αντίστοιχης θέσης σε εταιρείες  παροχής υπηρεσιών ή βιομηχανίας
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία αντίστοιχου τομέα θα θεωρηθεί προσόν
 • Επιθυμητό Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Η/Υ & Excel
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα Οδήγησης Τύπου Β’

Επιθυμητές Ικανότητες

 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων
 • Εμπιστοσύνη
 • Ικανότητα ηγεσίας και συντονισμού ομάδας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Έμφαση στο παραγωγικό αποτέλεσμα και στην άψογη εκτέλεση
 • Αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και πειθώ

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.