Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητούμε να εντάξουμε στην Ομάδα μας έναν/μία Business Development Manager.

 

Περιγραφή Εργασίας

 • Αξιολογεί τις ανάγκες και προωθεί υπηρεσίες σε Πελάτες, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ομίλου
 • Συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς ιδιωτικού τομέα, ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των πωλήσεων σε συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα και Τμήμα Διαγωνισμών και συντάσσει τεχνικές προσφορές για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Δημιουργεί και αναπτύσσει κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας με Πελάτες
 • Παράγει καινοτόμες ιδέες με σκοπό την υποστήριξη των Πελατών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Ομίλου
 • Διαπραγματεύεται συμβάσεις και κλείνει συμφωνίες «win-win»
 • Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή υπηρεσιών
 • Διασφαλίζει την έγκαιρη και επιτυχή παράδοση των λύσεων μας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη
 • Δημιουργία και διατήρηση συνεχούς ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 • Ανάπτυξη συνεργιών με όλα τα τμήματα της εταιρείας για την εξασφάλιση ευθυγραμμισμένων προθεσμιών επικοινωνίας και έργου
 • Ανάπτυξη και διατήρηση υφιστάμενης πελατειακής βάσης και δημιουργία τεχνικών πελατών
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες του
 • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών πωλήσεων και αναφορά αυτών στην Διοίκηση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κατά προτίμηση στον κλάδο του Facility Management
 • Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σχετικές σπουδές
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστες δεξιότητες Η/Υ με αποδεδειγμένη καλή χρήση των MS Excel, MS PowerPoint και MS Word
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος

Επιθυμητές Ικανότητες

 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Γνώση του ανταγωνισμού και κατανόηση των υπηρεσιών
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργων πωλήσεων
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαπραγμάτευσης και πειθούς
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων
 • Αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.